ODO Szkolenia

Centralny Rejestr Wyborców

Prezydent podpisał wczoraj nowelizację kodeksu wyborczego. Dlaczego piszemy o tym na blogu poświęconym ochronie danych? Otóż dlatego, że wraz z nową wersją kodeksu powstanie Centralny Rejestr Wyborców.

Według projektu, który powstał pod koniec roku 2022 centralny rejestr ma być systemem IT łączącym ze sobą wszystkie dotychczas istniejące bazy danych. Rejestr ma zawierać dane osobowe mieszkańców/wyborców, którzy są zameldowani w danej gminie i posiadają prawo wyborcze. Jeśli natomiast ktoś nie jest zameldowany pod danym adresem, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy.

Wniosek, podobnie jak większość składanych do urzędów, zawierać będzie imię, nazwisko, imię ojca, pesel, datę urodzenia, nr dowodu tożsamości a także informacje o adresie zamieszkania.

Natomiast Centralny Rejestr Wyborców oparty będzie na wnioskach podzielonych na dwie części: A – dla obywateli polskich i B – dla obywateli Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują na obszarze danej gminy i są uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz danych wymienionych wyżej, gromadził będzie również informacje o okręgu i obwodzie głosowania.

Co z ochroną danych?

Za ochronę danych w Centralnym Rejestrze Wyborczym odpowiadał będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Jednak obawę budzi fakt, że dane do rejestru wprowadzać będą… pracownicy gminy. W celu realizacji zadań określonych w kodeksie dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców posiadać będą: wójtowie, Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy, za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego; minister właściwy do spraw informatyzacji; minister właściwy do spraw zagranicznych; konsulowie.

Projekt ustawy mówi:

„W celu ustalania liczby mieszkańców, o której mowa w § 10, w Centralnym Rejestrze Wyborców przetwarza się dane:

1)     obywateli polskich, którzy nie ukończyli 18 lat – w zakresie adresu zameldowania na pobyt stały i daty urodzenia,

2)     obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi i obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nieujętych w części B rejestru i obywateli państw trzecich – w zakresie adresu zameldowania na pobyt stały

– – które są przekazywane do tego rejestru z rejestru PESEL.”

Przetwarzane więc będą dane nie tylko wyborców, ale również osób poniżej 18 roku życia, które nie mają jeszcze prawa wyborczego.

Ustawę o nowelizacji kodeksu wyborczego w zarysie jaki przygotował Sejm odrzucił bezapelacyjnie Senat. Jednak nowelizacja została podpisana 13 marca 2023r.

Rejestr będzie udostępniony na wniosek indywidualnego wyborcy. Jest on do pobrania TUTAJ. Dane z rejestru usuwają się automatycznie w przypadku śmierci lub utraty obywatelstwa.

_______________________________________________________________________

W ostanich tygodniach znaczne zmiany zostały wprowadzone również w obrębie kodeksu pracy dotyczące badania trzeźwości i pracy zdalnej. Zapraszamy na bezpłatny webinar: RODO a zmiany w prawie pracy, który odbędzie się 21 marca 2023r.

Ponadto 24.03.2023 odbędzie się płatne szkolenie: Zmiany w kodeksie pracy 2023, które oprócz dr Magdaleny Celeban (ekspert ODO) poprowadzi również prawnik, Tomasz Świętnicki.

Pełny harmonogram szkoleń znajdziecie TUTAJ

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu