ODO Szkolenia

DOFINANSOWANIA Z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to bardzo efektywna forma wspierania przedsiębiorców w całym kraju poprzez dofinansowanie szkoleń podejmowanych przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu Pracy. Powstał po to, by wspierać pracodawców i ich pracowników w dostosowywaniu swoich kompetencji i kwalifikacji do dynamicznie rozwijającego się rynku. Celem funkcjonowania KFS jest kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, ale również samych przedsiębiorców.
Udział w licznych szkoleniach jest doskonałym sposobem na utrzymanie się na zmiennym rynku. Dofinansowanie z KFS odbywa się na zasadzie pomocy „de minimis” – jest to bezzwrotna dotacja dla przedsiębiorców. Udzielana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Przedsiębiorca, który jest tą formą zainteresowany, powinien zgłosić się do placówki właściwej terytorialnie ze względu na siedzibę firmy, podaną w formularzu rejestracyjnym.
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być sfinansowane m.in:
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Kto może skorzystać

Pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. O dofinansowanie nie mogą starać się jednoosobowe działalności gospodarcze jeżeli nie zatrudniają żadnego pracownika.
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Poziom wsparcia dla pracodawcy

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.
Mikroprzedsiębiorstwa:
100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Pozostałe przedsiębiorstwa:
80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Priorytety wydatkowania KFS

Procedura postępowania – krok po kroku (może uda się ułożyć w schemat)

 1. WYBÓR SZKOLENIA – wyszukaj w naszym katalogu szkolenie, które Cię interesuje – Katalog szkoleń link
 2. ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO URZĘDU PRACY
  Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy finansowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – jest zobowiązany do złożenia wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności. – Urzędy Pracy link
 3. ZŁOŻENIE WNIOSKU – Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie właściwego Urzędu.
 4. DECYZJA URZĘDU – Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu na dziennik podawczy w terminie do 30 dni.
 5. PODPISANIE UMOWY Z URZĘDEM

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu