ODO Szkolenia

Regulamin szkoleń

(obowiązuje od dnia 01.05.2021r.)

§ 1
Organizator

Organizatorem szkoleń jest Firma Usługowa „ODO” Magdalena Celeban (dalej: „ODO” z siedzibą w Częstochowie, ul. B.Joselewicza 15/11, 42-202 Częstochowa, NIP 9491563673, numer REGON: 152055374

Adres biura do korespondencji:
F.U. „ODO” Magdalena Celeban
ul. Sejmowa 1A lok. 1
42-215 Częstochowa

§ 2
Szkolenia

 1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.odoszkolenia.pl lub na indywidualne zamówienie klienta.
 2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
 3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia szkolenia.
 4. Wybrane szkolenia mogą się również odbywać poprzez platformę: Click Meeting.
 5. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 6. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
 7. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia mogą być poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 3

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłaniem wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej . W przypadku zgłoszeń grupy uczestników (powyżej 3 osób), należy zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny dla grupy i przesłanie na adres siedziby firmy lub scan na adres: biuro@odoszkolenia.pl
 3. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 4. Po upływie terminu 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.

§ 4
Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej firmy. W przypadku zamówień indywidualnych cena zostaje ustalona z zamawiającym.
 2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków, chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
 3. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze, lecz nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, chyba, że Strony ustalą inne warunki płatności.
 4. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
 6. Podane ceny są kwotami netto, do których zostanie doliczony 23% podatek VAT lub zostanie zastosowana stawka zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

§ 5
Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna, wymagana liczba uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
 3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.
 4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
 5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
 6. Organizator poinformuje drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6
Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: biuro@odoszkolenia.pl. Organizator potwierdza fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 4. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa „ODO” Magdalena
  Celeban z siedzibą w Częstochowie, ul. B.Joselewicza 15/11, 42-202 Częstochowa.
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych z którą możesz się skontaktować wysyłając zapytanie na adres siedziby lub mailowo: magda@odoszkolenia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej,
  kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, oraz
  zapewnienia rozliczalności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: RODO art.6 ust. 1
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Administratora, oraz podmioty przetwarzające na podstawie podpisanych umów powierzenia. Odbiorcami będą również dostawcy usług w związku z realizacją szkoleń, trenerzy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla dokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.05. 2021 r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu